Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Zuivere Communicatie en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

Definities Artikel 1
1. Zuivere Communicatie, eenmanszaak, gevestigd te Hoeven, Mommersstraat 26, vertegenwoordigd door Karen van de Wiel.
2. De Opdrachtgever: degene die met Zuivere Communicatie de overeenkomst is aangegaan.
3. De opdracht: het verzoek van Opdrachtgever aan Zuivere Communicatie om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
4. De overeenkomst: de overeenkomst tussen Zuivere Communicatie en de Opdrachtgever zoals deze is of wordt gesloten.

Toepassing en geldigheid van deze algemene voorwaarden Artikel 2
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Zuivere Communicatie en Opdrachtgever.
2. Door ondertekening van een overeenkomst met Zuivere Communicatie verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Zuivere Communicatie en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
3. Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever c.q. derden zijn voor Zuivere Communicatie niet bindend en niet van toepassing.

Offertes en aanbiedingen Artikel 3
1. Alle offertes en aanbiedingen van Zuivere Communicatie zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn is gesteld. Indien geen termijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding geen recht worden ontleend. Het enkel uitbrengen daarvan verplicht Zuivere Communicatie niet tot het sluiten van een overeenkomst. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum van de bevestiging door Zuivere Communicatie. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien Zuivere Communicatie deze schriftelijk heeft bevestigd.
2. Zuivere Communicatie behoudt zich het auteursrecht voor op bij aanbiedingen of offerte verrichte ideeën, gemaakte teksten, strategische/creatieve concepten en ontwerpen. Deze blijven eigendom van Zuivere Communicatie. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zuivere Communicatie mag de Opdrachtgever deze niet kopiëren, aan derden tonen of laten wijzigen.
3. Zuivere Communicatie kan niet aan haar offertes en/of aanbiedingen worden gehouden, indien de Opdrachtgever kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevat.
4. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief btw. De prijzen opgegeven in een offerte zijn geldig voor een in de offerte bepaalde duur. Indien er geen duur wordt vermeld in de offerte is deze 14 kalenderdagen geldig.

Overeenkomst Artikel 4
1. Behoudens voor zover de overeenkomst tevens de levering van zaken omvat, is de samenwerking tussen de Opdrachtgever en Zuivere Communicatie een overeenkomst van opdracht.

Algemene verplichtingen van partijen Artikel 5
1. Zuivere Communicatie verplicht zich de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
2. Opdrachtgever en Zuivere Communicatie zullen beiden meewerken aan overeengekomen procedures en zullen elkaar de voor de goede uitvoering van de werkzaamheden benodigde informatie zo spoedig mogelijk, nadat de wederpartij daarom heeft gevraagd ter beschikking stellen. Voorwerpen, materialen en/of gegevens, die de Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld aan Zuivere Communicatie, worden gehouden voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
3. Opdrachtgever en Zuivere Communicatie zullen elkaars belangen noch binnen noch buiten deze overeenkomst onnodig schaden.
4. Zuivere Communicatie verplicht zich alle informatie van vertrouwelijke aard door of namens Opdrachtgever verstrekt geheim te houden.

Duur overeenkomst Artikel 6
1. Zuivere Communicatie heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
2. Indien door Zuivere Communicatie in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de gewenste faciliteiten. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Zuivere Communicatie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Zuivere Communicatie zijn verstrekt, heeft Zuivere Communicatie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
3. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Zuivere Communicatie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Zuivere Communicatie is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Levering en levertijd Artikel 7
1. De opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering.
2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Zuivere Communicatie zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.

Overmacht
 Artikel 8
1. In geval van overmacht is Zuivere Communicatie gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zal zijn.
2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

Betaling en incassokosten Artikel 9
1. Opdrachtgever dient Zuivere Communicatie te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Zuivere Communicatie aan te geven wijze.
2. De Opdrachtgever verricht de aan Zuivere Communicatie verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten die aan Zuivere Communicatie zijn verstrekt. Opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.
3. Indien de Opdrachtgever in verzuim is met de tijdige betaling van een factuur, dan is een (handels)rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. De (handels)rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4. Bij gebreke van tijdige betaling is de Opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de rente tevens de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 75,-.
5. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Opzegging en ontbinding Artikel 10 
1. Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen.
2. Zuivere Communicatie is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden.
3. Indien de overeenkomst door Zuivere Communicatie wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient opdrachtgever de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
4 Indien opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Zuivere Communicatie gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Auteursrecht en licentie Artikel 11
1. Op elk werk van Zuivere Communicatie is volgens de Nederlandse Wet automatisch het auteursrecht van toepassing.
2. De Opdrachtgever verkrijgt van Zuivere Communicatie een in tijdsduur onbeperkte licentie voor het gebruik van auteursrechtelijke beschermde werken, die door Zuivere Communicatie in de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de Opdrachtgever worden gemaakt, met dien verstande dat de licentie slechts geldt zodra en zolang de Opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk.
3. De in het voorgaande bedoelde licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het werk door de Opdrachtgever zelf. Gebruik door derden is niet toegestaan.
4. De in voorgaande bedoelde licentie geldt niet voor het gebruik van werk in een door Opdrachtgever aangepaste vorm. Voor publicatie in aangepaste vorm, dient eerst toestemming gevraagd te worden aan de Zuivere Communicatie.
5. Bij elke publicatie dient de Opdrachtgever de naam van Zuivere Communicatie te vermelden.

Aansprakelijkheid Artikel 12
1. Zuivere Communicatie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Zuivere Communicatie is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens.
2. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Zuivere Communicatie is de aansprakelijkheid van Zuivere Communicatie voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan €500,-.
3. Zuivere Communicatie is nooit aansprakelijk voor indirecte schade.
4. Zuivere Communicatie is niet aansprakelijk voor, ongeacht welke schade ook, als gevolg van toerekenbare tekortkomingen van derden die Zuivere Communicatie met toestemming van de Opdrachtgever heeft ingeschakeld.
5. Zuivere Communicatie is niet aansprakelijk voor fouten in het ontwerp of de tekst indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben;
6. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever als bedoeld in dit artikel dienen binnen 2 maanden nadat de tekortkoming is ontdekt schriftelijk bij Zuivere Communicatie te zijn ingediend.

Vrijwaring Artikel 13
1. De Opdrachtgever vrijwaart Zuivere Communicatie voor alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Intellectueel eigendom Artikel 14
1. Zuivere Communicatie behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Zuivere Communicatie heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. Zuivere Communicatie behoudt hierbij het recht geschreven teksten voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken in haar portfolio.

Geschillen Artikel 15
1. Geschillen tussen Opdrachtgever en Zuivere Communicatie naar aanleiding van de overeenkomst of de uitvoering daarvan worden beslist door de rechter in Breda.
2. Op de overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.